Vilkår og betingelser for brug

www.carefusion.dk ("webstedet") er et websted drevet af BD ("vi"). Vi er en filial af BD Sweden 314 AB.

Disse vilkår og betingelser ("aftalen") gælder for din brug af dette websted, og skal læses i sammenhæng med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og alle andre vilkår og betingelser, der er indeholdt i eller bliver henvist til på dette websted. DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF WEBSTEDET ELLER AF EVENTUELLE INTERNE ELLER EKSTERNE LINKS TIL ELLER FRA WEBSTEDET, UDGØR EN GODKENDELSE OG ACCEPT AF VILKÅRENE I AFTALEN OG VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I AFTALEN ELLER VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SKAL DU IKKE BRUGE DETTE WEBSTED.

Du anerkender og accepterer, at vi kan ændre denne aftale til enhver tid og efter eget skøn; at alle ændringer af denne aftale træder i kraft øjeblikkeligt ved vores offentliggørelse af ændringerne på dette websted; og at du er bundet af alle ændringer, vi har foretaget, og at du vil gennemlæse denne aftale, hver gang du tilgår dette websted, så du er bekendt med og indforstået i alle ændringer af denne aftale. Din fortsatte brug af webstedet, i henhold til alle eventuelle ændringer i aftalen, betyder, at du accepterer disse ændringer. Du anerkender og accepterer også, at aftalen, medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet, kun gælder for dette websted og vores online-aktiviteter og ikke gælder for nogen af vores offline-aktiviteter.

Du anerkender og accepterer, at alt materiale, herunder men ikke begrænset til, indhold, data, software, oplysninger, produkter og tjenesteydelser, der findes på eller leveres via dette websted ("materialerne"), og ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til disse materialer er beskyttet af copyright, varemærke, servicemærke, patent, forretningshemmelighed eller andre ejendomsrettigheder eller love; at al brug af materialer, medmindre det er udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale, er strengt forbudt; at du, medmindre vi og/eller den eller de relevante rettighedshavere giver dig forudgående skriftlig tilladelse, ikke vil sælge, give licens til, udleje, modificere, udskrive, kopiere, reproducere, downloade, sende, distribuere, offentligt fremvise, offentligt opføre, udgive, redigere, tilpasse, kompilere eller skabe afledte værker af noget materiale (herunder, uden begrænsning, gennem framing eller systematisk hentning for at oprette samlinger, opsamlinger, databaser eller biblioteker); og at brug af alle webbrowsere (udover almindeligt tilgængelige tredjeparts-browsere), programmer, software, spidere, robotter, avatarer, agenter, værktøjer eller andre enheder eller mekanismer til at navigere eller søge på webstedet er strengt forbudt, medmindre vi giver dig forudgående skriftlig tilladelse. Uanset ovenstående, må du downloade eller udskrive enkelte kopier af materialer til din personlige, ikke-kommercielle brug alene, forudsat at du sikrer, at alle ophavsretlige bestemmelser og bestemmelser vedrørende ejendomsret er intakte. Vi forbeholder os retten til når som helst at ophæve din tilladelse til at lave personlige kopier af materialet fra dette websted. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives i aftalen, forbeholdes.

Du anerkender og accepterer, at vi, efter vores eget skøn, på et hvilket som helst tidspunkt og med eller uden varsel, kan blokere eller afbryde din eller enhver anden parts adgang til alle dele eller en del af webstedet eller ethvert materiale eller ændre eller afbryde et hvilket som helst aspekt eller en hvilken som helst funktion på webstedet eller ethvert materiale (herunder, uden begrænsning, ophævelse af webstedet i sin helhed); og at vi, uden begrænsning af nogen andre bestemmelser i denne aftale, forbeholder os retten til at træffe foranstaltninger i henhold til lov eller ret og rimelighed, som vi finder relevante i forbindelse med webstedet, materialerne og denne aftale. Du anerkender og accepterer, at alle links på dette websted til andre websteder, medmindre vi specifikt fastsætter andet, ikke indebærer ikke vores godkendelse af sådanne websteder, eller at vi har nogen som helst tilknytning til udbyderne af sådanne websteder; at sådanne websteder ikke er under vores kontrol, og at vi ikke er ansvarlige for nogen materialer (herunder uden begrænsning, alt indhold, alle data, al software, alle oplysninger, alle produkter eller alle tjenesteydelser), der findes på eller leveres via sådanne websteder, eller sådanne websteders hensigtsmæssighed, anstændighed, lovlighed, overholdelse af copyright, nøjagtighed eller andre aspekter af disse websteder. Hvis du linker til websteder fra dette websted, sker det på egen risiko, og vi er ikke ansvarlige for og hæfter ikke for nogen skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med sådanne links eller websteder. 
Du er ikke berettiget til (og du vil du ikke hjælpe andre med) at etablere links fra nogen andre websteder til dette websted (enten via hypertekstlink, dybe links, framing, skiftevis visning eller på anden måde) uden vores forudgående skriftlige samtykke, som vi kan give, tilbageholde og trække tilbage efter vores eget skøn. 
Når du besøger eller bruger dette websted, må du ikke overføre eller sende materiale, der er teknisk skadeligt (herunder uden begrænsning, computervirus, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, beskadigede data eller anden ondsindet software eller andre skadelige data), og du accepterer, at du ikke må misbruge webstedet (herunder uden begrænsning ved hacking).

Du anerkender og accepterer, at dette websted og alle "materialer" kun er beregnet til at give generel information til kunder; at hverken dette websted eller nogen "materialer" er beregnet til at udgøre, og ikke udgør, praktisering eller fremsættelse medicinsk eller professionel sundhedsrådgivning, diagnosticering, konsultation, behandling, indhold, data, software, oplysninger, produkter og/eller tjenesteydelser; og at du altid vil konsultere din kvalificerede udbyder af medicinsk eller sundhedsmæssig rådgivning, diagnosticering, konsultation, behandling, indhold, data, software, oplysninger, produkter og/eller tjenesteydelser. Du anerkender og accepterer, at alle medicinske eller sundhedsfaglige eller andre biblioteker eller søgefaciliteter (herunder uden begrænsning, disses indhold og resultater), der findes på eller leveres via dette websted, kun er beregnet til at give generel information til kunderne og ikke indebærer vores godkendelse af disse udbydere, eller at vi har nogen tilknytning til dem overhovedet.

Du anerkender og accepterer, at brug af dette websted og "materialerne" er på egen risiko, og at de leveres "som de er" og "som de forefindes"; at vi ikke giver nogen udtrykkelige eller underforståede betingelser, garantier, anbefalinger eller godkendelser af nogen art med hensyn til dette websted eller nogen "materialer" (herunder uden begrænsning, garantier eller betingelser med hensyn til adkomst, ikke-krænkelse eller egnethed til et bestemt formål); og at vi ikke garanterer eller gør gældende, at dette websted eller nogen "materialer" er nøjagtige, pålidelige, korrekte, nyttige, rettidige, uafbrudte, sikre, uden defekter eller uden fejl (herunder, uden begrænsning, fri for virus, orme, trojanske heste og anden ondsindet kode eller andre skadelige komponenter). I retsområder, der ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af bestemte garantier eller betingelser, vil vores og vores datterselskabers, tilknyttede selskabers, licensgiveres og leverandørers ansvar være begrænset i det omfang, som loven tillader.

Du anerkender og accepterer, at vi og/eller vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, licensgivere og/eller leverandører under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlige for nogen direkte skader, indirekte skader, hændelige skader, følgeskader, særlige skader; pønale skader eller andre skader relateret til brug, misbrug eller manglende evne til at bruge dette websted eller nogen "materialer" på noget tidspunkt eller i nogen periode, herunder men ikke begrænset til, ethvert ansvar for tab af indtægter eller omsætning; tab af forretning, tab af fortjeneste eller kontrakter; tab af forventede besparelser; tab af data; tab af goodwill; spildt administrations- eller kontortid; tab eller skader, der skyldes virus, der kan påvirke dit computerudstyr, din software eller dine data; (uanset om det er baseret på kontrakt, skadevoldende handling, uagtsomhed, objektivt ansvar eller på anden måde, og selv om vi og/eller vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, licensgivere og/eller leverandører er blevet underrettet om muligheden for erstatning); og at din eneste og eksklusive beføjelse, hvis du er utilfreds med eller gør krav på nogen erstatning i relation til nogen del af dette websted, nogen "materialer" eller denne aftale, er at ophøre med at bruge dette websted og alle "materialer".

Intet i denne aftale berører vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelighed, vores ansvar for bedrageri, urigtigt anbringende, misligholdelse af betingelserne vedrørende titel omtalt i s.12 Sale of Goods Act 1979 eller s.2 Supply of Goods and Services Act 1982 eller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Du anerkender og accepterer, at du vil holde os og vores datterselskaber, efterfølgere, assignatarer, tilknyttede selskaber, licensgivere og leverandører sammen med alle deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere og konsulenter, skadesløse og forsvare alle disse mod alle krav, skader, tab, ansvar, retsafgørelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og -udgifter) i forbindelse med din brug, dit misbrug eller din manglende evne til at bruge dette websted eller nogen materialer, eller med din overtrædelse af denne aftale, enhver lov, enhver regel og ethvert regulativ eller enhver tredjemands-rettighed; at vi forbeholder os ret til alene at forsvare og styre alle sådanne erstatningsspørgsmål; og at du vil samarbejde fuldt ud med os i et sådant forsvar.

Du anerkender og accepterer, at du, hvis du er bosiddende i nogen jurisdiktion i den verden, hvor en eventuel sædvaneret, grundlæggende ret, regulativ, kodifikation eller anden lov, regel eller et eventuelt regulativ gør adgang til dette websted eller noget materiale upassende eller ulovligt eller omfattet af godkendelser eller tilladelser, som du selv ikke har fået, eller ugyldiggør denne aftale helt eller delvis, ikke har tilladelse til at få adgang til dette websted eller noget materiale. Du anerkender og accepterer, at konstruktionen, gyldighed og opfyldelsen af denne aftale og alle ikke-kontraktlige forpligtelser, der følger af eller har tilknytning til denne aftale, er underlagt lovgivningen i Danmark; at den eksklusive domstolskompetence for ethvert krav eller søgsmål vedrørende din brug, dit misbrug eller din manglende evne til at bruge dette websted eller nogen materialer, eller denne aftale, vil være de danske domstole; at du bliver uigenkaldeligt underlagt sådanne domstoles eksklusive personretlige autoritet til at afgøre et sådant krav eller søgsmål; og at du uigenkaldeligt vil give afkald på enhver retslig eller værnetingsmæssig indsigelse eller indsigelse via uhensigtsmæssigt forum mod en sådan domstol.

Du anerkender og accepterer, at en sådan bestemmelse, hvis nogen bestemmelse i denne aftale af nogen domstol eller anden domstol under en kompetent retsmyndighed vurderes ikke at kunne håndhæves, vil blive elimineret eller begrænset til det minimale omfang, der er nødvendigt for, at denne aftale ellers forbliver i kraft og er gyldig; at denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende dennes emne og erstatter alle tidligere aftaler eller arrangementer mellem dig og os, mundtlige eller skriftlige, om ethvert emne i denne aftale; at denne aftale kan ikke ændres, i sin helhed eller delvis, undtagen af os, og som det ellers kan være udtrykkeligt beskrevet andetsteds i denne aftale; og at alt, hvad der findes på eller leveres via dette websted, der ikke er i overensstemmelse med eller strider mod vilkårene i denne aftale, erstattes af vilkårene i denne aftale. 

PROCEDUREN FOR KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER 

Vi respekterer andres intellektuelle rettigheder, og vi beder dig og alle vores websteds brugere, tilknyttede selskaber, licensgivere og leverandører om at gøre det samme. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret og er tilgængeligt på dette websted på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, kan du underrette os ved at give vores ophavsretsrepræsentant alle følgende oplysninger:

  • Den elektroniske eller fysiske underskrift fra indehaveren af ophavsretten eller af den fysiske eller juridiske person, der bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsrettighederne.
  • En specifik beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, der påstås at være krænket.
  • En specifik beskrivelse af de påståede krænkende aktiviteter (herunder adressen på den specifikke webside på dette websted).
  • En specifik beskrivelse af, hvor originalen eller en autoriseret kopi af det ophavsretligt beskyttede værk findes (inklusive f.eks. en specifik websideadresse, der ikke er på dette websted). 
    Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
  • En skriftlig erklæring fra dig om, at du er i god tro i din hævdelse af, at den anfægtede anvendelse ikke er tilladt af indehaveren af ophavsretten, den fysiske eller juridiske person bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsrettighederne eller af loven.
  • En skriftlig erklæring fra dig, foretaget under edsansvar, om, at alle ovenstående oplysninger er korrekte, og at du er ejeren af ophavsrettighederne eller den person eller enhed, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsrettighederne.
  • Vores repræsentant i forbindelse med fremsættelse af klager over brud på ophavsretten på dette websted kan kontaktes som følger: BD Switzerland 317 sarl, A-One Business Centre, ZA Vers-la-Pièce No 10, 1180 Rolle, Switzerland, Att: General Counsel International.
  • Hvis du har klager i relation til webstedet eller de ydelser og produkter, som vi tilbyder, så kontakt os ved at klikke på "Kontakt os" på dette websted.

OBS: LÆS DISSE VILKÅR FOR BRUG AF WEBSTEDET OG JURIDISKE RESTRIKTIONER ("VILKÅRENE") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSTED. BRUG AF DETTE WEBSTED INDIKERER, AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR. BRUG IKKE DETTE WEBSTED, HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR.